Stavební dozor

Zajišťuji zejména tyto práce:

PRÁCE SPOJENÉ S VÝBĚREM ZHOTOVITELE STAVBY

 • prostudování projektové dokumentace, zaslání připomínek a podkladů pro její úpravu/opravu,
 • účast na prohlídkách stávajících staveb potencionálních zhotovitelů za účelem posouzení kvality provedeného díla,
 • posouzení nabídek potencionálních zhotovitelů a pomoc při výběru budoucího zhotovitele,
 • validace a připomínky smlouvy vybraného zhotovitele

PRÁCE SPOJENÉ S REALIZACÍ STAVBY

 • provádění technického dozoru stavby,
 • organizační zabezpečení předání staveniště vč. protokolárního zápisu,
 • zajištění a účast na všech jednáních s orgány činnými ve správním řízení a dotčenými orgány,
 • zabezpečení souladu provádění stavby s odsouhlaseným projektem a podmínkami ve správních rozhodnutích,
 • cenová a věcná kontrola prováděných prací a zjišťovacích protokolů, porovnáním s odsouhlaseným rozpočtem, kontrola dodržování podmínek fakturace dle uzavřených smluv s potvrzením o správnosti svým podpisem,
 • kontrola nad dodržováním všech dohod, podmínek a termínů uvedených ve smlouvě o dílo, podávání návrhů na uplatnění smluvních pokut vůči zhotoviteli stavby,
 • zajišťování a vedení pravidelných kontrolních dnů za účelem podání informací o průběhu realizace mandantovi,
 • sledování dodržování kvality prací, dodaných materiálů, technologických postupů a technických předpisů,
 • kontrola prací a dodávek, které budou v dalším postupu zakryty, nebo znepřístupněny
 • pravidelná kontrola stavebního a montážního deníku, provádění zápisů s vyjádřením ke kvalitě prováděných prací a dodaných materiálů. V případě zjištění nedostatků, vyzvání zhotovitele k provedení nápravy do určeného termínu, následně kontrola splnění požadavku st. dozoru,
 • uplatnění vlastních návrhů, které povedou ke snížení ceny stavby, avšak nesníží technicky její kvalitu,
 • příprava podkladů pro předání a převzetí dokončené stavby, účast na převzetí stavby od zhotovitele,
 • zajištění odstranění drobných vad a nedodělků zjištěných při převzetí stavby,
 • seznámení se s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, obzvlášť s projektem, s obsahem smluv a s obsahem stavebního povolení,
 • odevzdání staveniště zhotovitelům a zabezpečení zápisu do stavebního deníku,
 • dodržení podmínek stavebního povolení,
 • kontrola těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou nepřístupnými, zapsání výsledku kontroly do stavebního deníku,
 • spolupráce s pracovníky (generálního) projektanta zabezpečujícími autorský dozor při zajišťování souladu realizovaných dodávek a prací s projektem,
 • spolupráce s (generálním) projektantem a s dodavateli při provádění nebo navrhování opatření na odstranění případných závad projektu,
 • sledování, zdali zhotovitelé provádějí předepsané a dohodnuté zkoušky materiálů, konstrukcí a prací, kontrolu jejich výsledku a vyžadujeme doklady, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (certifikáty, atesty, protokoly atp.),
 • sledování vedení stavebních a montážních deníků v souladu s podmínkami uvedenými v příslušných smlouvách,
 • uplatňování námětů, směřující ke zhospodárnění budoucího provozu (užívání) dokončené stavby,
 • spolupráce s pracovníky zhotovitelů při provádění opatření na odvrácení nebo na omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi,
 • kontrola postupu prací podle časového plánu stavby a ustanoveními smluv a upozorňujeme dodavatele na nedodržení termínů včetně přípravy podkladů pro uplatnění majetkových sankcí,
 • příprava podkladů pro odevzdání a převzetí stavby nebo jejich částí a účast na jednání o odevzdání a převzetí,
 • kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přebírání v dohodnutých termínech,
 • účast na kolaudačním řízení,
 • kontrola vyklizení staveniště dodavatelem,
 • telefonické a emailové konzultace s investorem a dodavatelem stavby, případně subdodavatelů,
 • poradenská činnost při výstavbě,
 • poradenství v tvorbě a skladby cen jednotlivých prací a dodávek dle ceníku URS Praha

PRÁCE PO DOKONČENÍ STAVBY

 • účast na kolaudačním řízení,
 • zabezpečení plnění případných podmínek uvedených v kolaudačním rozhodnutí,
 • součinnost písemných reklamací vad díla po dobu trvání záruční lhůty stanovené s GD včetně kontroly jejich odstranění

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY
http://www.novinky.cz/bydleni/reality-a-finance/243950-na-co-si-dat-pozor-ve-smlouve-o-stavbe-domu.html
http://www.novinky.cz/clanek/147551-kvalitu-stavby-ohlida-stavebni-dozor.html
http://www.novinky.cz/clanek/149648-co-by-nemelo-chybet-ve-smlouve-na-stavbu-domu.html